Gå direkt till textinnehållet

Trycksänkande operationsmetoder

Diodlaser, trabekulektomi och glaukomventil är tre vanliga operationsmetoder för att sänka ögontrycket.

I samband med förundersökning inför operationen bestämmer läkaren i samråd med patienten vilken typ av ingrepp som lämpar sig bäst i varje enskilt fall. Det är inte ovanligt att man samtidigt med den trycksänkande operationen tar bort eventuell gråstarr.

Diodlaser

Diodlaser minskar produktionen av kammarvatten och sänker på så vis trycket i ögat.

Operationen sker i operationssal. Du får samma typ av lokalbedövning som vid till exempel trabekulektomi. Behandlingen riktar sig emot den så kallade strålkroppen, där kammarvätskan produceras. Operationen tar bara några minuter, men du är på sjukhuset under några timmar totalt.

Efter operation med diodlaser

Det är vanligt att ögat värker och ömmar under det första dygnet efter operation. Du kan ta receptfria smärtstillande medel för att dämpa värken. Ömheten avtar successivt. En del upplever att synen är suddig. Det är helt normalt och avtar efter några veckor.

Ögat kan vara rött och inflammerat en tid efter operation, men det är något som ger med sig. Har du mycket besvär kan du ta de ordinerade kortisondropparna oftare. Hos en del uteblir effekten av behandlingen. Du kan då behöva genomgå en ny operation.

Kontroller

Efter tre till sex veckor får du komma tillbaka till oss på ett återbesök. Vi undersöker då ögat och utvärderar hur operationen har gått. Fortsatta kontroller sker sedan hos din ordinarie ögonläkare.

Glaukomventil

I svåra fall av glaukom, där andra operationsmetoder inte har hjälpt, kan du behöva få en trycksänkande glaukomventil. Ventilen reglerar flödet av kammarvatten.

Operationen sker under narkos. Glaukomventilen läggs under bindehinnan. En silikonslang leder kammarvattnet från främre ögonkammaren ut under bindehinnan. Ventilen sitter sedan för alltid i ögat.

Trabekulektomi 

Trabekulektomi är den vanligaste operationsmetoden för att sänka trycket i ögat vid glaukom.

Operationen sker i allmänhet under lokalbedövning. Du får en ny dräneringskanal alldeles vid kanten av ögonvitan och hornhinnan. Kammarvattnet leds ut på utsidan av ögonvitan där blodkärlen i bindehinnan tar hand om det. På dräneringsplatsen bildas en liten blåsa, en så kallad filtrationsblåsa, som visar att det lilla hålet dränerar ögat på kammarvatten.

Efter operation

Det är vanligt att trycket i ögat är mycket lågt den första tiden efter operationen. Det låga trycket kan ibland ge dimsyn och ökat tårflöde. det är något som ger med sig när trycket stabiliserar sig. Ofta kan du slippa, eller åtminstone minska, användandet av ögondroppar.

Du som fått en glaukomventil kan uppleva att den skaver i ögat.

Kontroller

Den första månaden efter operation får du gå på relativt täta kontroller. Efter det blir du kallad till din ordinarie ögonläkare för fortsatta kontroller.

Komplikationer

En vanlig komplikation är att du får grå starr i det opererade ögat, om du har fått antingen en glaukomventil eller genomgått en trabekulektomi. Det finns också en risk för att operationsområdet ärrar igen, vilket kan leda till att trycket i ögat åter stiger.

Ibland kan glaukomventilen skava igenom bindehinnan eller andra vävnader. Vi kan då behöva ta bort ventilen.

Granskare Enping Chen, överläkare

Uppdaterad
24 mars 2022