Gå direkt till textinnehållet

Kom inte till S:t Eriks Ögonsjukhus om du har förkylningssymtom - ring oss först!

Frågor och svar om hur S:t Erik hanterar coronaviruset

Emma Nivenius, biträdande chefläkare vid S:t Eriks Ögonsjukhus, ger svar på frågor kring S:t Eriks omställning av arbetet på grund av coronaviruset, som medför bland annat uppskjutna patientbesök.

Emma-Nivenius-kollage
Emma Nivenius. Fotokollage: Johanna Hanno och Eva Tov

Sedan i början av mars 2020 då coronaviruset, covid-19, började spridas i samhället har S:t Eriks Ögonsjukhus lagt om arbetet på sjukhuset. En del planerad vård skjuts upp.

Vårt arbete är nu inriktat på att säkerställa att den som besöker sjukhuset fortsatt ska få en säker vård, trots de risker som finns för smittspridning. Patienter informeras om detta genom bland annat påminnelse-sms, via telefonrådgivning, skyltar vid alla entréer och sankerik.se.

Vi har även en muntlig avstämning med alla patienter som kommer till sjukhuset för att så långt det går fånga upp dem som kan ha en misstänkt infektion. Vid tecken på infektion uppmanas patienten att boka en ny tid två dagar efter att alla sjukdomssymtom är borta.

I de fall ögonundersökning och behandling krävs trots misstanke om eller påvisad covid-19-infektion så har vi en tydlig handlingsplan.

Samtlig personal har mycket strikta instruktioner om att stanna hemma vid sjukdom. 

Vårt uppdrag är fortsatt ögonsjukvård och sjukhuset kommer inte utnyttjas för vård av coronapatienter som det ser ut i nuläget.

Om en patient med akut ögonsjukdom samtidigt skulle ha en misstänkt eller påvisad coronainfektion, så finns en särskild handlingsplan för handläggningen som säkerställer att andra patienter eller personal inte ska smittas.

Vi har många patienter ur riskgrupper och vårt arbete bygger på att besök hos oss ska vara säkert för samtliga patienter.

Vi uppmanar alla patienter att kontakta oss per telefon om de har förkylningssymptom och att nytt besök bokas först efter två dagars symtomfrihet. Information förmedlas via påminnelse-sms, på sankterik.se, på skyltar vid alla entréer och vi tillfrågar dessutom alla patienter innan de registrerar sitt besök.

För att minska antalet personer i väntrum och undersökningsrum får anhörig bara följa med in på sjukhuset om patienten är minderårig, behöver tolkhjälp eller assistans och vi har i även infört besöksstopp på vårdavdelningen.

Patienter som måste undersökas akut trots förkylningssymptom handläggs på särskilt sätt. Patienten väntar utomhus tills undersökning kan se i ett särskilt avsatt rum och med skyddsutrustning. 

I nuläget är vi ålagda av Region Stockholm att omprioritera våra patienter och att skjuta fram besök som kan vänta. Sjukhuset är fortsatt öppet och vi har en stor mängd vård som inte kan vänta och håller också öppet för akuta besök precis som vanligt.

Akut synhotande tillstånd prioriteras och omhändertas akut, ögonsjukdom där uppskjutet omhändertagande kan medföra risk för bestående synförsämring omhändertas fortsatt.

En relativt stor andel besök kan skjutas fram utan stora risker och detta bedöms då från fall till fall av ansvarig vårdgivare.

Verksamheten fortgår med besök, operationer och behandlingar som inte kan skjutas upp. Vi fortsätter även med en del icke akut vård i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer för att på bästa sätt utnyttja våra resurser och så långt det går skapa möjlighet att längre fram snabbt kunna ta hand om dem som väntar på tid.

Om ett besök ligger nära i tiden så blir patienten uppringd annars skickas information med brev.

Vi har all förståelse för patienternas oro och vi arbetar för att förbättra tillgängligheten per telefon och även med att skapa fler telefontider till läkare och sjuksköterskor.

I nuläget kan vi tyvärr inte erbjuda en ny tid eller med säkerhet säga när en ny kallelse kommer, men patienterna sätts på väntelista efter prioriteringsgrad. En del kallas förhoppningsvis senare i vår medan en del kanske behöver vänta längre än så. 

Om ett besök blir uppskjutet kan patienterna vara trygga med att varje läkare, ortoptist eller optiker gör en individuell bedömning av varje patient.

En hel del patienter måste komma för behandling eller kontroll medan det vid många andra tillstånd går bra att vänta.

Upplever en patient försämring under väntetiden ska hen självklart höra av sig till oss.

Tidigare behövde man avboka ett patientbesök senast 24 timmar innan besökstiden. Region Stockholm har nu beslutat att inte ta ut någon avgift för ett sent avbokat besök.

Om du däremot uteblir utan att meddela oss kommer du att få en faktura, även om du har frikort eller är under eller över 80 år.

Vi arbetar för att så snart som möjligt kunna erbjuda besök online och också för att öka möjligheten till telefonkonsultationer. 

Många patienter är oroliga för smittspridning och avbokar själva sina besök. De patienter som fortsatt kommer har uttryckt uppskattning för den noggrannhet och information som finns runt smittspridning. De vars besök skjuts fram har i de allra flesta fall varit mycket förstående.

Vi har all förståelse för patienternas oro och vi arbetar för att förbättra tillgängligheten per telefon och även med att skapa fler telefontider till läkare och sjuksköterskor. 

S:t Erik har ögonsjukvård och därigenom en annan situation jämfört med akutsjukhusen. Vi har däremot ett ansvar gentemot regionen att bidra med personal till vård där det behövs mest. 

Just nu arbetar vi intensivt med att göra medicinskt korrekta prioriteringar och att bemöta alla frågor och avbokningar. En inventering av utrustning och kompetens pågår också.

När smittoläget stabiliserats och vi kan återgå till att utföra mer planerad vård, hör vi av oss till alla patienter som placerats på väntelista. Det kommer sannolikt att ta tid att ta hand om alla patienter som fått vänta, men det är alltid en medicinsk bedömning som avgör hur prioriteringarna ser ut.

För att öka vår tillgänglighet utökar vi våra telefontider och undersöker möjligheten att genomföra videomöten.

Uppdaterad
14 maj 2020